Website, infobrochure en nieuwsbrief over de nieuwe Josaphatwijk

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) lanceerde deze vrijdag een speciale website voor de nieuwe wijk die wordt ontwikkeld op het oude rangeerterrein van Josaphat: www.josaphat.brussels. De website beschrijft de kenmerken van dit uitgestrekte terrein, de grote doelstellingen van het project, de lopende procedures, enz. Ook zal de MSI hier regelmatig nieuws publiceren, onder meer over de belangrijkste fasen van het project.

Om de buurtbewoners die direct betrokken zijn bij het project zo goed mogelijk te informeren, laat de MSI rond deze tijd ook flyers verdelen in zo’n 5.000 brievenbussen in de wijken van Schaarbeek en Evere die rond Josaphat liggen. Download dit informatieve document hier.

In deze flyer nodigt de MSI de buurtbewoners uit om een kijkje te nemen op www.josaphat.brussels en zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, zodat ze op de hoogte blijven van de evoluties van het project.

 

Bezoek van VRT en RTBF

VRT & RTBF nodigen hun buren uit voor een rondleiding en een eerste blik op hun nieuwbouwprojecten op 25 maart tussen 10u en 18u.

 

Registratie verplicht: tinyurl.com/rtbf-vrt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediacentrum van mediapark.brussels: oproep aan ontwerpers

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) lanceert vandaag een oproep tot kandidaatstelling voor de bouw van het mediacentrum. Dit gebouw is een van de eerste concrete realisaties in het kader van het project mediapark.brussels en zal het uithangbord zijn van mediapark.brussels. Het project moet met zijn architecturale kwaliteit toekomstige gebruikers aantrekken én het moet de kwaliteitsstandaard bepalen voor de toekomstige projecten binnen dit ambitieuze stedelijke project.

Deze opdracht wordt gelanceerd in het kader van het project ‘Activering van het mediapark.brussels’, dat de MSI opzette in het kader van het Operationele Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het nieuwe gebouw ligt op een hoekperceel, dat eigendom is van de MSI, op het kruispunt van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat. Het zal de volgende functies hebben:

 • zetel van de regionale televisie BX1;
 • platform voor innovatie in de media/audiovisuele sector;
 • kantoren voor Screen.Brussels;
 • lokalen voor een opleidingscentrum;
 • en eventueel de zetel van een ander mediabedrijf.

Deze verschillende partners uit de mediasector zullen het gebouw samen gebruiken en ruimten delen om een vruchtbare wisselwerking tot stand te brengen. Het programma bestaat  onder andere uit kantoren, televisiestudio’s, een receptie, een auditorium, opleidingszalen, kleinschalige horecafaciliteiten en technische lokalen.

Het budget voor de uitvoering van de werken bedraagt 16.500.000 euro, excl. btw.

Het gebouw bestrijkt bovengronds een bruto-oppervlakte van om en bij de 9.800 m² en telt kelderverdiepingen, die hoofdzakelijk bestemd zijn als parking.

Datum voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen is 13 maart 2017 vóór 11u.

Het ereloon ligt vast op 11,8%. Elk team dat wordt uitgenodigd en een regelmatige offerte indient en dat 50% van de punten van de gunningscriteria behaalt, krijgt een vergoeding van 10.000 euro.

De bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

De aankondiging van de opdracht is beschikbaar via deze link.

 

De Brusselse Regering stemt in met de progressieve herinrichting van de toegang tot het Gewest ter hoogte van de E40/Reyers

De Brusselse Regering gaf gisteren haar goedkeuring voor het Masterplan E40 - Parkway in Brussel. Doelstelling: de progressieve en kwalitatieve omvorming van de Reyerswijk door in het kader van de ontwikkeling van mediapark.brussels onder meer een aangename stadsingang, een echte stadsboulevard, een nieuwe wijk en een park aan te leggen.

De Reyerswijk vervolgt zo haar weg naar een brede progressieve herkwalificatie. Enkele maanden geleden besliste de Brusselse Regering dat er op de plaats van het Reyersviaduct een echte stadsboulevard zou komen. Op dat ogenblik was reeds duidelijk dat men ook anticiperend moest werken en dat een progressieve herinrichting van de toegang tot het Gewest ter hoogte van de E40 moest worden overwogen.

Er werden dan ook verschillende studies gelanceerd. In 2010 toonde een studie reeds de mogelijkheden aan voor de herinrichting van deze stadsingang. Maar die gegevens moesten natuurlijk gecontroleerd en bijgewerkt worden en alle mogelijke opties moesten worden overwogen. Uiteindelijk kwam uit al deze studies naar voren dat, rekening houdend met de huidige verkeersstroom, de E40 op die plaats kan worden heringericht. De Brusselse Regering heeft zich donderdag dus gunstig uitgesproken over een omvorming van de E40 tot stadsboulevard met 2x4 rijstroken (tegenover 2x6 op dit ogenblik).

Deze omvorming zal gepaard gaan met de aanleg van een nieuwe openbare ruimte van grootstedelijke omvang op de vrijgemaakte verkeersstroken, die zal fungeren als de ruggengraat van een nieuw netwerk van openbare ruimten dat doorheen de wijken loopt.

"Deze optimalisering van de stadsingang en de aanleg van de Mediaparkwijk met een eigen park, op de huidige site van de RTBF en de VRT, moeten dit deel van ons Gewest - één van de tien prioritaire ontwikkelingspolen die de Regering heeft geïdentificeerd om de levenskwaliteit in Brussel te verbeteren en in te spelen op de aangekondigde bevolkingsgroei - een nieuwe aanblik geven", aldus de Minister-President, Rudi Vervoort. 

Hij stelt dat deze transformaties uiteraard geleidelijk moeten gebeuren en dat men systematisch rekening zal moeten houden met de evolutie en het ritme van de werven die hiervoor nodig zijn. "De inwoners van deze wijk moeten op termijn opnieuw in een aangename stadsomgeving kunnen wonen."

De aanpassing van het profiel van de E40 gaat gepaard met een betere begeleiding van de gebruikers op de weg, het verminderen van de verkeerssnelheden en een permanente monitoring van de mobiliteit om het succes van het project te waarborgen en het indien nodig bij te stellen. Het project voorziet bovendien in de uitbouw van een nieuw aanbod van stedelijke mobiliteit. Zo worden ook nieuwe eigen banen voor de bussen in de wijken aangelegd en staat het optimaliseren van het fietsnetwerk en de voetgangerswegen op het programma.

Zodra deze ruimte opnieuw bijdraagt tot het wijkleven kunnen we nieuwe horizonten verkennen: nieuwe vastgoedontwikkelingen, uitbouw van voorzieningen, etc. Het team dat belast is met het Masterplan zal het Gewest daarin bijstaan. 

"Het masterplan stelt voor om deze nieuwe ruimte in twee opeenvolgende fases aan te leggen zodat de openbare ruimte snel beschikbaar is, door tegelijkertijd het overleg te organiseren, een definitief kwaliteitsvol ontwerp vast te leggen en alle nodige vergunningen voor de uitvoering ervan te verkrijgen", aldus nog Rudi Vervoort, die eraan toevoegt dat dit alles gebeurt in samenwerking met de verschillende strategische besturen van het Vlaams Gewest.

Samen bouwen aan het Brussels Gewest van morgen

Het ontwerp van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. De inspraak van alle burgers is essentieel!
 
Een nabije stad creëren (waarin iedereen de nodige voorzieningen in de buurt heeft, zoals crèches, scholen, sport en cultuur), in een aangename leefomgeving (met voldoende groen, speelpleinen en openbare ruimte in elke wijk van de stad); nieuwe wijken bouwen; het aanbod van woningen uitbreiden; de stedelijke economie stimuleren en duurzame mobiliteit ontwikkelen, ...
 

Wilt u meer weten over de grote lijnen van het ontwerp-GPDO?

Lees alle voorstellen op www.gpdo.brussels.
 
Neem deel aan onze burgerfora die plaatsvinden op verschillende locaties in Brussel tijdens de twee maanden van het openbaar onderzoek.
 
Het eerste forum vindt plaats op dinsdag 7 februari om 19.30 uur bij het MIMA (Henegouwenkaai 41, 1080 Sint-Jans-Molenbeek) in aanwezigheid van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Vier andere fora zullen plaatsvinden (19u30 - 21u30):
- woensdag 15/02 in de Gemeenteraadszaal van het Oude Gemeentehuis (Emile Bockstaelplein, 1020 Laeken) 
- maandag 20/02 in de Foyer van het Gemeenschapscentrum De Kriekelaar (Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek) 
- woensdag 22/02 in het restaurant L’Architecte van de Faculté d’Architecture La Cambre-Horta (Flageyplein, 19, 1050 Elsene) 
- woensdag 8/3 in La Tricoterie (Théodore Verhaegenstaat 158, 1060 Sint-Gillis) 
 
Gratis toegang.
 

GEEF UW MENING VAN 13/01 TOT 13/03/2017

U kunt uw opmerkingen ook sturen naar perspective.brussels, Openbaar onderzoek - GPDO, Naamsestraat 59, 1000 Brussel.
 
Meer info: www.gpdo.brussels

Inhuldiging van 84 sociale woningen

Het publieke woningencomplex Reyers, bestaande uit 84 sociale passiefwoningen en een polyvalente zaal, is deze woensdag plechtig geopend in de Kolonel Bourgstraat in 1030 Brussel, door de autoriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Schaarbeek.
De woningen vlak bij de E40 zijn gebouwd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en daarna ter beschikking gesteld aan de Schaarbeekse Haard.
De bouw van het complex duurde twee jaar en behelsde onder meer de aanleg van een binnentuin met een boomgaard. Een kwart van de bomen produceert Schaarbeekse krieken, die zeldzaam zijn geworden in Brussel. Er zijn verschillende types woningen, die bereikt kunnen worden via een gaanderij aan de achtergevel.
De eerste bewoners hebben op 1 juni hun intrek genomen en op dit moment zijn alle woningen verhuurd.

 

Focus op mediapark.brussels tijdens vastgoedbeurs Realty

Op dinsdag 24 mei 2016 presenteerden de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het agentschap François Leclercq, de RTBF en de VRT de stand van zaken van het project mediapark.brussels tijdens de vastgoedbeurs Realty. 
 
Voor een publiek van vastgoedprofessionals en vertegenwoordigers van overheden stipte de minister-president aan dat dit strategische gebied een van de prioriteiten is van het territoriale beleid van de Brusselse regering. 
 
In samenwerking met de VRT, de RTBF en de gemeente Schaarbeek zal het Brussels Gewest 1. dit stadsdeel transformeren tot een nieuwe metropolitane wijk, 2. het grote park dat momenteel verborgen ligt in het hart van de mediacampus openen voor het publiek en 3. gecentraliseerde media-activiteiten ontwikkelen rond de VRT/RTBF-site. 
 
Om dit te bereiken, laten de vier projectpartners zich begeleiden door een multidisciplinair team onder leiding van architect-stedenbouwkundige François Leclercq, die de taak heeft om het masterplan uit te werken. Tijdens Realty maakte François Leclercq de stand van zaken op van het masterplan van mediapark.brussels. Enkele belangrijke punten:
 
 • het idee van een groot park, meer stedelijk in het westen en meer intiem aan de oostelijke kant, dankzij de bestaande bijzondere plantengroei;  
 • het concept van het mediavoorplein in het hart van het project, waar de gebouwen van de twee openbare omroepen op uitkomen, opgezet als een openbare ruimte waar activiteiten plaatsvinden en scharnierpunt van de nieuwe circulatiewegen binnen de site; 
 • het project van de structurele promenade van west naar oost, langs de meest levendige gevels van het mediapark, die de meest geïsoleerde wijken in het oosten verbindt met het nieuwe park en met de Reyerslaan. 
 
De geplande nieuwe vastgoedontwikkelingen komen rond een nieuw stadspark van 8 hectare (meer weten) en worden ontsloten door grote stedelijke assen die worden heraangelegd met het oog op een efficiënte en verkeersluwe mobiliteit (meer weten). Hier vinden de Brusselaars veel woongelegenheid, een commercieel netwerk, een versterkt dienstenaanbod en een bruisend stedelijk leven, dat aansluit op de economische creatieve activiteiten, de hogescholen en de culturele voorzieningen waaruit de ‘mediapool’ bestaat.
 
Op de beurs Realty verheugde de minister-president zich opnieuw dat de VRT en de RTBF in 2012 hebben besloten om hun nieuwe gebouw in het hart van de wijk en van hun huidige locatie te plaatsen. Jean-François Raskin (voorzitter van de raad van bestuur van de RTBF) en Paul Lembrechts (CEO van de VRT) presenteerden de geselecteerde architecturale projecten van hun gebouw, ontworpen door respectievelijk MDW / V+ voor de RTBF en Robbrecht & Daem / Dierendonckblancke voor de VRT. Meer weten.
 
Daarnaast maakte Jean-François Raskin, algemeen directeur van het IHECS (Institut des Hautes Études des Communications Sociales), van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat de school interesse heeft om zich te vestigen in mediapark.brussels.
 
De volgende stappen zijn de goedkeuring van de Brusselse regering van het definitieve masterplan na de milieueffectenrapportage en het openbaar onderzoek (gepland in het eerste kwartaal van 2017). Als deze belangrijke administratieve fasen achter de rug zijn, kunnen de eerste stratenblokken met gemengde functies worden ontwikkeld. 
 
Lees de presentaties van Realty:

 

RTBF stelt nieuw gebouw in Brussel voor

De RTBF heeft dinsdag de maquette van haar toekomstige nieuwe gebouw aan de Brusselse Reyerslaan voorgesteld. Dit gebouw met een oppervlakte van 38.000 m2 betekent een investering van 150 miljoen euro en biedt plaats aan de 1.300 werknemers van de omroep in Brussel.

Het project van MDW in samenwerking met V+ en Tractebel Engineering werd eind januari gekozen door de raad van bestuur van de RTBF. De projectontwerper werd aangeduid na een procedure die begin 2015 van start ging. Na een oproep tot kandidaatstelling ontving de omroep 47 dossiers uit België, Frankrijk, Nederland, Denemarken, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Vijf teams werden in september vorig jaar geselecteerd om een voorontwerp te maken op basis van een bestek dat de gevraagde functies beschreef.

De architecten en de teams van de RTBF zullen nu samenwerken om het huidige ontwerp te vertalen naar het definitieve project. In 2017 zouden de vergunningsaanvragen moeten worden ingediend en tegen eind 2018 moeten de werkzaamheden van start gaan. De RTBF verwacht dat het gebouw twee jaar later klaar zal zijn, in 2020. Tijdens de hele bouwperiode zal de omroep haar taak van het informeren, produceren en verspreiden van content voortzetten in de bestaande gebouwen.

Deze overstap naar een nieuw RTBF-gebouw loopt gelijk met die van de VRT (lees meer) en kadert binnen het stadsproject mediapark.brussels voor de ontwikkeling van het terrein van 20 hectare waar de huidige en toekomstige gebouwen van de RTBF en de VRT op liggen. Op deze site komt een grootstedelijke wijk met een open, creatief, levendig en groen karakter. Het is ook de ambitie om er een innovatief media-ecosysteem te creëren, dat de ontwikkeling zal stimuleren van de audiovisuele sector, de mediasector, de culturele en de creatieve sector in Brussel (met onder meer innovatieve bedrijven, hogescholen, openbare voorzieningen verbonden met de mediasector, een park, woningen, crèches, scholen en winkels).

Het gebouw van de RTBF zal in elk opzicht toekomstgericht zijn. Het zal veel beter tegemoetkomen aan de huidige en toekomstige behoeften van het bedrijf en meer openstaan naar de buitenwereld. Het biedt plaats aan de media-activiteiten en ondersteunende activiteiten van de omroep, met de wens om uit te groeien tot een modern en innovatief audiovisueel centrum, dat wordt ontwikkeld met openheid en transparantie naar het publiek, de partners en de bewoners.

Architecten van het nieuwe VRT-gebouw bekend

Op 7 januari heeft de VRT haar keuze bekendgemaakt voor de Tijdelijke Vereniging rond Robbrecht en Daem Architecten en Dierendonckblancke Architecten om het nieuwe VRT-gebouw te ontwerpen.

Deze keuze is gemaakt na een architectuurwedstrijd die werd uitgeschreven door de Vlaamse bouwmeester en waaraan 66 nationale en internationale ontwerpteams hebben deelgenomen. Op basis hiervan werden vijf ontwerpteams geselecteerd, waaronder de winnaar.

Robbrecht en Daem architecten zijn bekend om enkele belangrijke projecten, zoals het concertgebouw in Brugge, de stadshal in Gent, het Rubensplein in Knokke en Cinematek in Brussel.

Dierendonckblancke architecten ontwierpen onder meer de culturele centra van Avelgem en Beselare.

Het winnende team bestaat verder uit VK Group (stabiliteit, speciale technieken en akoestisch advies) en Arup UK (voor installatietechnisch en constructief advies en akoestiek), Bureau Bas Smets (voor de landschapsarchitectuur), Muller Van Severen (voor de inrichting) en Grontmij (voor de kostenbeheersing).

De bouwwerken zouden in 2018 moeten starten. De medewerkers en de studio’s van de VRT zullen eind 2021 verhuizen naar de nieuwbouw. Het nieuwe omroepgebouw wil ook een cultureel- en ontmoetingscentrum worden.

In het kader van het plan ‘Reyers 2020’ van de VRT (http://www.canvas.be/reyers-2020) zal Canvas vanaf 10 januari een vijfdelige programmareeks uitzenden over de vijf architectenteams die een ontwerp hebben ingediend voor het nieuwe omroepgebouw.

Het nieuwe VRT-huis is de eerste concrete realisatie in het kader van het project mediapark.brussels. Dat wil een nieuwe creatieve en levendige wijk creëren op de Reyerssite, waarvoor Agence F. Leclercq momenteel een masterplan uittekent.

Meer info:

Brussels Gewest investeert 4,5 miljoen in audiovisuele sector

De Brusselse hoofdstedelijke regering heeft donderdag het licht op groen gezet voor de oprichting van twee steunfondsen voor de audiovisuele industrie van in totaal vier en een half miljoen euro.

De audiovisuele sector is een belangrijk onderdeel van de culturele en creatieve industrie in het Brussels Gewest. De regering wil deze groeisector, die uitgeroepen is tot een van de prioriteiten van de Strategie 2025, een duwtje in de rug geven. “Samen met de minister van Economie en Werk, Didier Gosuin, streef ik ernaar het economisch potentieel van de audiovisuele sector ten volle te benutten. Deze branche stelt immers zo’n 8.000 mensen tewerk en zorgt daarnaast voor 7.000 banen in de verwante communicatiesector. Goed voor in totaal 15.000 jobs “, zei minister-president Rudi Vervoort.

 

Overkoepelend merk screen.brussels

 

Om meer efficiëntie te bereiken, moest het Brussels audiovisueel aanbod dan wel overzichtelijker worden voor alle betrokken partijen, zowel uit Brussel en België als uit het buitenland. Daarom heeft de regering beslist een overkoepelend merk te ontwikkelen: screen.brussels. Dat bestaat uit 4 onderdelen:

 • screen.brussels film commission (het huidige Brussels Film Office);
 • screen.brussels cluster (de huidige sectorcluster die ondergebracht is bij impulse.brussels en meer dan 120 leden telt);
 • screen.brussels fund (nieuw Brussels coproductiefonds dat in de plaats komt van Bruxellimage-Wallimage);
 • screen.brussels business (nieuwe specifieke financieringslijn van de GIMB).

De eerste twee initiatieven hebben hun nut al ruimschoots bewezen. Het gewest wil het instrument nu aanvullen met enerzijds een specifieke financieringslijn en anderzijds een coproductiefonds voor content.

 

Een nieuw coproductiefonds

 

Het gemengde fonds Wallimage-Bruxellimage is in samenspraak met de Waalse partner sinds 1 januari 2016 stopgezet. In de plaats daarvan komt een 100 procent Brussels coproductiefonds, ‘screen.brussels fund’, met daarin drie miljoen euro. Zo kan de regering deze efficiënte hefboom beter sturen en optimaal afstemmen op de belangen van het Brussels Gewest en van de audiovisuele industrie die er gevestigd is. Het beheer komt in handen van een aparte structuur onder de minister-president, die een bijkomende enveloppe van 500.000 euro zal uittrekken voor werkings- en promotiekosten.

Het nieuwe fonds moet ervoor zorgen dat een deel van de audiovisuele uitgaven die voortvloeien uit de federale tax shelter verricht worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het beoogt tevens de competitiviteit van de Brusselse audiovisuele sector te versterken en de werkgelegenheid in het Brussels Gewest te behouden en verder te ontwikkelen. Een deel van het toegekende budget is bestemd om in te spelen op de evolutie van de manier waarop content voor alle soorten schermen wordt gemaakt, getoond en bekeken. Via dit initiatief zal het Brussels Gewest als metropool een spilfunctie vervullen voor de mogelijke samenwerking met de economische instrumenten van de andere twee gewesten en de cultuurfondsen van de twee gemeenschappen.

 

Een nieuwe financieringslijn voor de bedrijven

 

Naast de oprichting van het screen.brussels fund heeft de Brusselse regering beslist meer middelen vrij te maken om te investeren in de bedrijven van de sector. Met het oog daarop zal de GIMB in 2016 een bijkomend budget van een miljoen euro krijgen onder de noemer ‘screen.brussels business’.

“Dankzij de invoering van een specifieke lijn voor de bedrijven in de audiovisuele sector beschikt het Brussels Gewest voortaan, net zoals de andere twee gewesten, over een aanvullend instrument naast het investeringsfonds voor de productie van content. Deze financieringslijn komt boven op de investeringen van de GIMB in de bedrijven van de sector. Het doel: meer ruimte vrijmaken om ook te investeren in bedrijven in het Brussels Gewest die actief zijn in opkomende niches, zoals games en virtual reality”, preciseerde Didier Gosuin.

De steun via deze enveloppe zal de vorm aannemen van leningen of kapitaal voor Brusselse kmo’s die actief zijn in de audiovisuele sector (bedrijven die actief zijn op het gebied van geluid, beeld en informatica, hun onderaannemers en leveranciers van goederen en diensten voor de sector).

“Met deze nieuwe instrumenten willen we als overheid meer middelen inzetten om de audiovisuele sector te steunen en onze beleidsinspanningen op dat vlak zichtbaarder maken. Daarbij streven we ernaar om overlappingen of opsplitsingen van bevoegdheden te vermijden en rekening te houden met de statuten van de GIMB”, zo besluit de minister-president.